ಕೇರೆಹಾವು Rat snake

Snakes

ಗುಂಡ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಲವೇ ಜಾತಿಗಳ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ಇರುವ ಹಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ! ಹೆಬ್ಬಾವು, ಹಸಿರು ಎಲೆ ಹಾವು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಜನರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೆ. 

There aren’t many types of snakes in Gundmi, although there are many in numbers. Green vine snake, Russel’s Viper and Indian Rock Python have been rarely spotted by people, but I haven’t seen them so far.

ಕೇರೆಹಾವು Rat snake

ಕೇರೆಹಾವು Rat snake

ನಾಗರಹಾವು Indian Cobra

ನಾಗರಹಾವು Indian Cobra

Bright coloured scales of Buff striped Keelback

Bright coloured scales of Buff striped Keelback

ಕೇರೆಹಾವು Rat snake

ಕೇರೆಹಾವು Rat snake

Buff striped keelback

Buff striped keelback

ನೀರು ಹಾವು Checkered keelback

ನೀರು ಹಾವು Checkered keelback

Checkered Keelback

Checkered Keelback

ನಾಗರಹಾವು Indian Cobra

ನಾಗರಹಾವು Indian Cobra

ಕೇರೆಹಾವು Rat snakes

ಕೇರೆಹಾವು Rat snakes

ಕೇರೆಹಾವು Rat snake

ಕೇರೆಹಾವು Rat snake

ಕೇರೆಹಾವು Rat snake

ಕೇರೆಹಾವು Rat snake

Checkered Keelback

Checkered Keelback

ಕೇರೆಹಾವು Rat snake

ಕೇರೆಹಾವು Rat snake

ನಾಗನ ರಕ್ತ ಹೀರುವ ಉಣ್ಣೆಗಳು Ticks on a Cobra

ನಾಗನ ರಕ್ತ ಹೀರುವ ಉಣ್ಣೆಗಳು Ticks on a Cobra

IMG_8632.jpg
Buff striped keelback

Buff striped keelback

ನಾಗರಹಾವು Indian Cobra

ನಾಗರಹಾವು Indian Cobra

ಕೇರೆಹಾವು Rat snake

ಕೇರೆಹಾವು Rat snake

ನಾಗರಹಾವು Indian Cobra

ನಾಗರಹಾವು Indian Cobra

Buff striped keelback

Buff striped keelback